Algemene voorwaarden

                                                                            
 

 

1.1 Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke afwijkingen, geschieden al onze verkopen welke zowel leveringen of/en montagewerken omvatten zonder uitzondering, volgens de hiernavermelde voorwaarden welke door de klant aanvaard worden door het feit dat hij met onze firma onderhandelt.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden vernietigen op de bestelbons van de verkoper gedrukte of geschreven voorwaarden van gelijk welke aard, tenzij deze door ons schriftelijk aanvaard werden.

 

1.3 De schriftelijk of mondelinge verbintenissen gesloten door onze vertegenwoordigers worden slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

 

1.4 Onze offerten blijven 15 dagen geldig en de vooropgestelde termijnen zijn benaderend en zonder verbintenis van onzentwege. De bestellingen zijn enkel bindend voor ons nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. De bevestiging is slechts van kracht nadat wij een exemplaar van het contract ondertekend terug hebben ontvangen.

 

1.5 Geen enkele bestelling kan door de klant vernietigd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht een schadevergoeding te eisen voor de kosten voortspruitend uit het opmaken van de ontwerpen. Vernietigt de koper de bestelling dan zal er een schadevergoeding van 20 % van de contractwaarde door de koper dienen betaald te worden.

 

1.6 Wij behouden ons het recht geheel of gedeeltelijk onze werken in onderaanneming te laten uitvoeren, en dit op onze eigen verantwoordelijkheid. Het is ons toegelaten op de werven materialen te leveren afkomstig van derden, van een verschillend merk dan hetgeen vermeld in onze offerten of contracten, maar van dezelfde kwaliteit en prijs, indien moeilijkheden van de bevoorrading zich voordoen.

 

1.7 Onze offerten en bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.

 

1.8 De afmetingen en gewichten van onze producten worden ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven, en kunnen geen aanleiding geven tot betwisting. Onze leveringen en montages genieten van de gebruikelijke toleranties.

 

1.9 Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten alle tijden ons eigendom en mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld, gekopieerd of uitgevoerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Alle documenten van gelijk welke aard, door ons opgesteld, blijven ons eigendom en moeten op eenvoudige vraag ons terug bezorgd worden.

 

2. Termijnen

2.1 Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepalingen waarborgen wij nooit de levering op een vastgestelde datum voor de levering en uitvoering van werken.Wij kunnen niet verplicht worden tot de betaling van een schadevergoeding of interesten bij eventuele vertragingen.

 

2.2 De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van de bevestiging van de bestelling ondertekend voor akkoord, van een exemplaar van het plan ondertekend voor akkoord, van het eventueel gevraagde voorschot en van alle gegevens, nodig voor het opstellen en uitvoeren van het contract, door de klant te verschaffen.

 

 

2.3 Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, kan een verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is en elk geval van overmacht ons van iedere verbintenis ontslaan, maar laten de koper niet toe zijn contract te verbreken. Als overmacht worden onder meer beschouwd:  de algemene of gedeeltelijke stakingen bij ons of onze leveranciers, lockout, oproer, onlusten, ongevallen, breuk van machines of kranen, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, pech of breuk, besmettelijke ziekten, branden, vorst, uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, enz…

 

 

3. Uitvoering

3.1 Bij het plaatsen van een gebouw en zelfs voor de vervaardiging van de geprefabriceerde elementen, wordt verondersteld dat de klant in regel is met de diensten van stedebouw.

 

3.2 Wanneer de opdrachtgever geen eigenaar is van het bouwterrein moet hij ons dit mededelen en moet hij een schriftelijke toelating getekend van de eigenaar kunnen voorleggen.

 

 

3.3 Nadat de klant het uitvoeringsplan getekend heeft teruggezonden kan hij onder geen enkel voorwendsel nog wijzigingen aanbrengen aan dit plan. Wij behouden ons het recht een gevolg te geven aan een aanvraag voor wijziging en de kosten

 

3.4 Ieder element of geheel van elementen die niet werden afgehaald van de fabriek of

die niet kunnen opgericht worden op de datum voorzien op de planning, voor reden

onafhankelijk van onze wil, worden gefactureerd en de bedragen worden eisbaar.

 

4. Leveringen en verzendingen                                                                               4.1 De levering en de aanvaarding van onze goederen geschiedt op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd.

 

4.2 De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens en vrij zijn van constructies en hindernissen. Indien aan onze werklieden gevraagd wordt meer prestaties te leveren of verplicht worden door de omstandigheden, zullen deze geschieden op kosten van de klant.

 

4.3 Indien de goede uitvoering van het werk, hierin begrepen het aanvoeren der grondstoffen, bewegingen of handelingen vereist die om het even welke schade aanrichten aan de goederen van de opdrachtgever of de aanpalenden, dan kunnen wij niet verplicht worden hiervoor vergoedingen te betalen.

 

5. Plaatsing

5.1 Voor de funderingen van onze constructies wordt altijd verondersteld dat de grond op 1 m diepte een draagvermogen heeft van 1 kg/cm² tenzij de klant ons hieromtrent nauwkeuriger inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoering blijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft, zijn de bijkomende funderingskosten ten laste van de klant en zullen eisbaar zijn. Wordt een grondonderzoek nodig geacht dan is dit altijd op kosten van de klant.

 

5.2 Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van alle hindernissen, bomen, boomstronken, struiken, oude funderingen, rotsen, rioleringen, enz… die het delfwerk bemoeilijken. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullen afzonderlijk bijgerekend worden.

 

5.3 Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemaling ten laste van de klant.

 

5.4 Het bestaan van ondergrondse leiding van om het even welke aard op het bouwterrein moet ons vooraf worden medegedeeld en eventueel hun plaats aangeduid worden, zoniet wordt de eventueel aangebrachte schade ten laste gelegd van de klant.

 

5.5 Overtollige aarde voortkomend van het delfwerk voor de funderingen wordt ter plaatse gelaten. Het nivelleren van het terrein na uitvoering van onze werken en aandamming van de aangevulde grond is ten laste van de aannemer der vloeren.

 

5.6 Water en elektrische stroom zijn steeds zonder recht op vergoeding, door de klant te leveren, op hoogstens 30 m afstand van het werk.

 

6. Waarborg

Wij kunnen niet worden verantwoordelijk gesteld indien de aanwending van door ons gefabriceerde elementen niet overeenstemt met het doel waarvoor ze werden ontworpen.

 

7. Betaling

7.1 Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht alle leveringen en werken te schorsen op risico en kosten van de klant, te laten overgaan tot het wegvoeren van het materieel en materialen welke op de werf staan, of laten overgaan tot het afbreken van het gebouw, op risico en kosten van de klant.

 

7.2 Ingeval van wanbetaling behouden wij ook het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot betaling verricht is. Wij behouden ons tevens het recht voor bij wanbetaling de werken stil te leggen zonder dat de opdracht-

gever enige vorm van vergoeding kan eisen, zelfs indien de werf dan vertraging zou

oplopen.

 

7.3 Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Temse. Bij niet-betaling binnen de

opgelegde termijn, wordt er zonder voorafgaande verwittiging en van rechtswege een

intrest van 10% op jaarbasis aangerekend en wordt tezelfdertijd gans onze schuld-

vordering onmiddellijk eisbaar.

 

7.4 Ingeval van ongerechtvaardigde niet-betaling, zal eveneens de hoofdsom en alle aanhorigheden, ten titel van bijkomende vergoeding een forfaitaire som van 20% bijverschuldigd zijn, met een minimum van 125,00 €.

 

7.5 Ingeval van wijziging in de toestand van de koper, overlijden,onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of wijziging van vereniging enz., behouden wij ons het recht het contract te verbreken of waarborgen te eisen.

 

7.6 Eigendomsvoorbehoud : de geleverde goederen blijven onze eigendom tot

volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

 

8. Klachten

Alle klachten moeten ons schriftelijk en per aangetekend schrijven toekomen, uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de factuur, inzake geschillen zijn uitsluitend één der volgende rechtbanken naar onze keuze bevoegd : de Rechtbank van Koophandel te  Dendermonde,    de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of het Vredegerecht 1e kanton te          Sint-Niklaas,

 

9. Alle informatie verkregen via website, email of briefwisseling is onderhevig aan de GDPR wetgeving, ook AVG genoemd.

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt ook automatisch toestemming gegeven voor het verwerken van de verstrekte gegevens.

 

10. De toezichthoudende persoon (DPO of Data Protection Officer) op die wetgeving binnen het bedrijf is Hans Baert.

Bij vragen of opmerkingen omtrent die wetgeving of verwerking van uw gegevens kan u hem contacteren via het email adres gdpr@vdkgroup.be .

 

11. Bij eenvoudig verzoek worden onze algemene verkoopsvoorwaarden in het Frans, Engels of Duits toegezonden.

 

Sur simple demande on vous fait parvenir nos conditions de vente en anglais, français ou allemand.

On simple request we’ll send you our sales conditions in English, French or German.

Auf einfache Anfrage senden wir Ihnen unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen im english, fransozisch oder deutsch

 

VDK-group
ga naar: