Algemene voorwaarden

 

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.

Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. Ingeval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van

de bestelling.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet.

Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

5. Onze eventuele aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot een bedrag van 2.500.000,00 EUR

6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d., niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,

behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te

beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

8. Tenzij anders werd bedongen, zijn alle facturen betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum, zonder korting.

9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10 % per jaar van het factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, berekend als volgt :

- op niet-betaalde bedragen tot 2.000,00 EUR bedraagt de schadevergoeding 20 %, met een minimum van 100,00 EUR,

- op niet-betaalde bedragen boven 2.000,00 EUR bedraagt de schadevergoeding 12 %, met een maximum van 3.000,00 EUR.

Voormelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde ons te vergoeden voor al de buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies,

administratiekosten en erelonen.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet

begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

10. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te worden en moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend

schrijven aan ons toegezonden worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

De factuurvoorwaarden worden als aanvaard beschouwd bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen.

11. Bij niet nalevering door onze klant van zijn verplichtingen, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder

voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder hiervoor enige

vergoeding verschuldigd te zijn. Hierdoor verzaken wij nochtans niet aan het recht op schadeloosstelling voor het ons berokkende

nadeel.

12. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij onze eigendom. Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft

evenwel de klant niet om de bestelling te vernietigen. Deze mogelijkheid wordt alleen aan ons geboden.

Bijgevolg, ingeval van wanbetaling, kunnen wij, voor zover de geleverde goederen, al dan niet volledig, fysisch in de lokalen van de klant

verblijven, de wederafstand ervan vorderen bij aangetekend schrijven, onmiddellijk gevolgd door de wegname van de goederen door onze

zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten.

Anderzijds zal de klant, alhoewel hij nog niet de eigenaar is van de goederen, er de enige bewaarder van zijn vanaf de ogenblik van hun

effectieve levering en dit zowel ten opzichte van ons als ten opzichte van derden. Hij draagt er onder meer alleen de gehele verantwoorde

- lijkheid voor en zal een verzekering nemen, waarvoor verantwoording dient afgelegd, tegen alle mogelijk risico’s. Hij zal derhalve niet

mogen inroepen : verlies, beschadiging, brand of explosie of in het algemeen eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de

levering, volgens de overeengekomen prijs, te vertragen of te schorsen.

13. Al onze werken zijn onmiddellijk opleverbaar bij beëindiging ervan of bij schriftelijk verzoek. De oplevering van de werken is automatisch

gebeurd bij bewoning of ingebruikname van het gebouw of materiaal.

14. Iedere zaak wordt beschouwd als gedaan te Oostrozebeke. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied

waarbinnen de zetel van onze firma gevestigd is, tenzij wij zouden verkiezen het geding aan de rechtbanken van de woonplaats van

de klant te onderwerpen.

15. Bij eenvoudig verzoek worden onze algemene verkoopsvoorwaarden in het Frans, Engels of Duits toegezonden.

16. Alle informatie verkregen via website, email of briefwisseling is onderhevig aan de GDPR wetgeving, ook AVG genoemd.

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt ook automatisch toestemming gegeven voor het verwerken van de verstrekte gegevens.

17. De toezichthoudende persoon (DPO of Data Protection Officer) op die wetgeving binnen het bedrijf is Hans Baert.

Bij vragen of opmerkingen omtrent die wetgeving of verwerking van uw gegevens kan u hem contacteren via het email adres gdpr@vdkgroup.be .

 

Sur simple demande on vous fait parvenir nos conditions de vente en anglais, français ou allemand.

On simple request we’ll send you our sales conditions in English, French or German.

Auf einfache Anfrage senden wir Ihnen unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen im english, fransozisch oder deutsch

VDK-group
ga naar: