Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de acht dagen na de levering per aangetekend schrijven aan ons toegezonden worden. Er worden enkel terugzendingen aanvaard mits onze instemming.

 

Zonder anders vermeld, is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen zonder korting te Oostrozebeke. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 18% per jaar vanaf de vervaldag.
 

De factuurvoorwaarden worden als aanvaard beschouwd bij gebrek aan schriftelijk protest binnen da acht dagen. Voor alle geschillen is de rechtbank van koophandel te Kortrijk of het Vredegerecht van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd.

 

Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden onze leveringstermijnen slechts gegeven ten titel van inlichting. De koper kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling niet rechtvaardigen.

 

Wij behouden ons het recht voor verbintenissen op te schorten of er een einde aan te maken in geval van overmacht van welke aard ook.

 

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 en een maximum van 15.000 € ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat dit beding de toepassing van art. 1244 van B.W.B. belet.

 

Het niet naleven door onze klant of koper van zijn verplichtingen, of welke verandering ook in zijn toestand, machtigt ons, zonder aanmaning of andere formaliteiten, elk lopend contract te verbreken zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Hierdoor verzaken wij nochtans niet aan het recht schadeloosstelling voor het ons berokkende nadeel.

 

De juridische eigendom van de geleverde artikelen en producten zal slechts naar de koper overgaan op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en bijhorigheden aan de verkoper. Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft evenwel de koper niet de bestelling te vernietigen, mogelijkheid welke alleen de verkoper is geboden. Bijgevolg, in geval van wanbetaling, kan de verkoper, voor zover de geleverde goederen al dan niet volledig fysisch in de lokalen van de koper verblijven, de weder afstand ervan vorderen bij aangetekende schrijven  met ontvangstmelding, onmiddellijk gevolgd door het wegnemen van de goederen door zijn zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten. Anderzijds zal de koper, alhoewel hij nog niet de juridische eigenaar van de goederen is, er de enige bewaar­der van zijn vanaf het ogenblik van hun effectieve levering en dit zowel t.o.v. de verkoper als t.o.v. derden. Hij draagt er onder meer alleen de gehele verantwoordelijkheid voor en zal een verzekering nemen, waar­voor verantwoording dient afgelegd, tegen alle mogelijke risico's. Hij zal derhalve niet mogen inroepen : verlies, beschadiging, brand of explosie of in het algemeen eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de levering, volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen.

 

Bij eenvoudig verzoek worden onze algemene verkoopsvoorwaarden in het Frans, Engels of Duits toegezonden.

 

Alle informatie verkregen via website, email of briefwisseling is onderhevig aan de GDPR wetgeving, ook AVG genoemd.

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt ook automatisch toestemming gegeven voor het verwerken van de verstrekte gegevens.

 

De toezichthoudende persoon (DPO of Data Protection Officer) op die wetgeving binnen het bedrijf is Hans Baert.

Bij vragen of opmerkingen omtrent die wetgeving of verwerking van uw gegevens kan u hem contacteren via het email adres gdpr@vdkgroup.be .

 

Sur simple demande on vous fait parvenir nos conditions de vente en anglais, français ou allemand.

On simple request we’ll send you our sales conditions in English, French or German.

Auf einfache Anfrage senden wir Ihnen unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen im english, fransozisch oder deutsch

 

VDK-group
ga naar: